กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาพด้วยโปรแกรม สมุดสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ (EPHR)

การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการบันทึกสุขภาพเป็นประจำ
[+] อ่านเพิ่มเติม

สร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค

จากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้พฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านสุขภาพก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคระบบไหลเวียนต่างๆและโรค อ้วนเป็นต้น
[+] อ่านเพิ่มเติม

1