กิจกรรมการฝึกอบรมทางวิชาการ

ยืดเส้น ยืดสาย ระหว่างตั้งครรภ์

สำหรับสตรีตั้งครรภ์ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เช่น ปัสสาวะบ่อย หรือบางครั้งกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่ เคลื่อนไหวไม่สะดวก
[+] อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล

การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ทราบถึงรายละเอียดการใช้งานของโปรแกรมอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปใช้วางแผนในการดูแลสุขภาพบุคลากรเชิงรุก ระดับองค์กร ต่อไปได้
[+] อ่านเพิ่มเติม

1