การสร้างเสริมสุขภาพด้วยโปรแกรม สมุดสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ (EPHR)


โครงการอบรม “การสร้างเสริมสุขภาพด้วยโปรแกรม สมุดสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ (EPHR)” ครั้งที่ 1
วันที่ 9 มีนาคม 2554
จัดโดย
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการบันทึกสุขภาพเป็นประจำ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ง่าย ต่อการเข้าถึง ข้อมูลด้านสุขภาพในหลายๆ ด้าน เช่น การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพรายปี บันทึกสุขภาพในด้านต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะบอกถึงแนวโน้มของสุขภาพ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่โปรแกรมสมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวต่อไป
----------- จัดอบรมวันที่ 9 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ  หน่วยคอมพิวเตอร์ อาคาร อปร.ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
-----------------รับสมัครผู้ที่สนใจ จำนวน 50 ท่าน  ------------------
ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  พร้อมทั้งได้รับแผ่นซีดีโปรแกรม สมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์

---------สอบถามและ ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฯ  โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 3540 

โครงการอบรม “การสร้างเสริมสุขภาพด้วยโปรแกรม สมุดสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ (EPHR)” ครั้งที่ 1
วันที่ 9 มีนาคม 2554
จัดโดย
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. หลักการและเหตุผล
 การดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ส่วนบุคคลนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการจดบันทึกเพื่อดูถึงแนวโน้มของสภาวะทางสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง  ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกผลการตรวจสุขภาพประจำปีในแต่ละปีเพื่อทำการเปรียบเทียบจากประวัติในอดีต การทานอาหารเพื่อสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ เป็นต้น  ซึ่งการมีเครื่องมือเพื่อบันทึกข้อมูลทางด้านสุขภาพที่สะดวกในการบันทึกและการจัดเก็บที่ดี จะทำให้มีส่วนในการกระตุ้นให้มีการจดบันทึกสุขภาพ และช่วยให้การดูข้อมูลทางด้านสุขภาพ สะดวก ง่าย และเข้าใจมากขึ้น ดังนั้นการอบรมเพื่อเผยแพร่การใช้สมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิคส์นั้นจึงมีประโยชน์ต่อบุคลากร เพื่อเป็นกระตุ้นให้มีการดูแลสุขภาพของตนเอง

2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุดบันทึกสุขภาพอิเลคทรอนิกส์
2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการบันทึกสุขภาพเป็นประจำโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพอิเลคทรอนิกส์
2.3 เพื่อเผยแพร่สมุดบันทึกสุขภาพอิเลคทรอนิกส์

3. หัวข้อการอบรม
3.1 แนะนำโปรแกรม สมุดบันทึกสุขภาพอิเลคทรอนิกส์
3.2 วิธีการใช้ สมุดสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ ในแต่ละเมนู อย่างละเอียด
3.3 การนำข้อมูลจริง ของผู้เข้าอบรมแต่ละคน มาลองใช้ในโปรแกรม สมุดสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

4. วิทยากร
อาจารย์ และบุคลากรจาก ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. วิธีการอบรม
5.1 บรรยายโดยใช้ Power Point
5.2 ใช้โปรแกรม สมุดบันทึกสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

6. ระยะเวลาที่ใช้อบรม
 วันที่ 9 มีนาคม 2554
 เวลา 09.00-16.00 น. รวม 6 ชม.

7. สถานที่อบรม
หน่วยคอมพิวเตอร์ อาคาร อปร.ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. ค่าอบรม
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

9. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
เจ้าหน้าที่สังกัดสภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน


10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุดบันทึกสุขภาพอิเลคทรอนิคส์
10.2 ผู้ที่ผ่านการอบรมมีการบันทึกสุขภาพเป็นประจำโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพอิเลคทรอนิกส์
10.3 ได้เผยแพร่สมุดบันทึกสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ และได้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย