โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล


โครงการอบรม “โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล”
ระหว่าง : วันที่ 26-27 มกราคม 2554
จัดโดย
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ทราบถึงรายละเอียดการใช้งานของโปรแกรมอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปใช้วางแผนในการดูแลสุขภาพบุคลากรเชิงรุก ระดับองค์กร ต่อไปได้
 
----------- จัดอบรมระหว่าง วันที่ 26-27 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ  หน่วยคอมพิวเตอร์ อาคาร อปร.ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
-----------------รับสมัครผู้ที่สนใจ จำนวน 50 ท่าน  ------------------
ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ ........... บาท  

---------สอบถามและ ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฯ  โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 3540 
หรือส่งใบสมัครได้ ทาง e-mail :  MDCU_Health@gmail.com

โครงการอบรม “โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล”
ระหว่าง : วันที่ 26-27 มกราคม 2554
จัดโดย
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. หลักการและเหตุผล
  ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆในประเทศไทยรวมถึงสถานพยาบาล ให้ความสนใจด้านการดูแลสุขภาพเชิงรุก ของบุคลากรในองค์กรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งที่ผู้รับผิดชอบด้านการดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ประสบก็คือ ไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประกอบการดูแลสุขภาพบุคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปริมาณมากๆเข้าด้วยกันได้
           ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนา โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล ให้เป็นโปรแกรมที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลทางด้านสุขภาพให้กับบุคลากรในระดับองค์กร และเพื่อให้สถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการอบรมการใช้โปรแกรมดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล
2.2 เพื่อเผยแพร่โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล

3. หัวข้อการอบรม
3.1 แนะนำโปรแกรม ฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล
3.2 วิธีการใช้ ฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล ในแต่ละเมนู อย่างละเอียด
3.3 การทดลองใช้โปรแกรม ฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล ของผู้เข้าอบรม

4. วิทยากร
อาจารย์ และบุคลากรจาก ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. วิธีการอบรม
5.1 บรรยายโดยใช้ Power Point
5.2 ใช้โปรแกรม ฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

6. ระยะเวลาที่ใช้อบรม
ระหว่าง  วันที่ 26-27 มกราคม 2554
 เวลา 09.00-16.00 น. รวม 12 ชม.

7. สถานที่อบรม
หน่วยคอมพิวเตอร์ อาคาร อปร.ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. ค่าอบรม
...........
9. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
บุคลากรผู้ที่ดูแลงานด้านอาชีวอนามัย ในสถานพยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สนใจใช้โปรแกรม ฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล จำนวน 50 คน

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล
10.2 ผู้ที่ผ่านการอบรมมีการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
10.3 ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถเห็นถึงภาพรวมของสภาวะสุขภาพ ระดับองค์กร จากโปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล และมีแนวทางพัฒนาองค์กรต่อไป
10.3 ได้เผยแพร่โปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล และได้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย