สร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค


    จากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้พฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านสุขภาพก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคระบบไหลเวียนต่างๆและโรค อ้วนเป็นต้น จากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานประสาทวิทยาและจิตเวชจำนวนทั้งสิ้น 138 คน พบว่าผลการตรวจสภาพร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักมากกว่าปกติ ร้อยละ 46.37 มีภาวะไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูงร้อยละ 23.91 ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงร้อยละ 12.32 ภาวะความดันโลหิตสูงร้อยละ 5.8 ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงร้อยละ 3.6 จากปัญหาสุขภาพดังกล่าวพบว่า สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาคือ บุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่ขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

    หน่วยงานประสาทวิทยาและจิตเวชได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “สร้างเสริม สุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค” เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็ง แรงเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการที่เป็น เลิศต่อไป