ยืดเส้น ยืดสาย ระหว่างตั้งครรภ์


โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ
เรื่อง  ยืดเส้น ยืดสาย ระหว่างตั้งครรภ์


ประเภทของโครงการ
(✓)  การสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย

ผู้นำเสนอผลงานหลัก  นางสาวนารี   เชียงสากุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 3   หน่วยงาน  ภปร 8 ฝากครรภ์
โทร. 5274 , 5282  เบอร์มือถือ    086-7374515
 

เริ่มนำโครงการมาใช้ตั้งแต่  1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2552


1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ/กิจกรรม
สำหรับสตรีตั้งครรภ์ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เช่น  ปัสสาวะบ่อย หรือบางครั้งกลั้นปัสสาวะ
ไม่อยู่  เคลื่อนไหวไม่สะดวก ปัญหาเหล่านี้จะลดลง เมื่อสตรีตั้งครรภ์มีความพร้อม ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย


 การบริหารร่างกายสำหรับคุณแม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคลอดนี้จะเป็นไปที่การบริหารอุ้งเชิงกราน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อและเป็นการผ่อนลมหายใจขณะคลอดเป็นหลัก ซึ่งการเริ่มออกกำลังกายบริการอุ้งเชิงกราน ทำได้ตั้งแต่อายุ ขึ้นไปจนกระทั่งคลอด


วัตถุประสงค์ของโครงการครรภ์ 20 สัปดาห์
1    เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะของการออกกำลังกายที่ถูกต้องในขณะตั้งครรภ์
2    เพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการในคลินิกฝากครรภ์
3    เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์
4    เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์มีสมรรถภาพร่างกายที่พร้อมต่อการคลอด


รายละเอียดของการดำเนินการ/กิจกรรม
1    แนะนำข้อห้ามอย่างเด็ดขาดในการออกกำลังกาย
2    แนะนำวิธีการออกกำลังกายแก่สตรีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ตั้งแต่ 20 สัปดาห์ ขึ้นไป โดยก่อนออกกำลังกายควรมีการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย เมื่ออบอุ่นร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำการบริหารร่างกาย และประเมินว่าสตรีตั้งครรภ์สามารถบริหารร่างกายได้อย่างถูกต้อง
3    แนะนำอาการเตือนที่ต้องหยุดออกกำลังกายและที่ต้องปรึกษาแพทย์ เช่น มีเลือดออกทางช่องคลอด เหนื่อย หายใจลำบากก่อนออกกำลังกาย วิงเวียนศีรษะหน้ามืด กล้ามเนื้ออ่อนแรง เจ็บครรภ์ ฯลฯ


ผลของการดำเนินการ/กิจกรรม
1    สตรีตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกกำลังกาย ได้อย่างถูกต้อง
2    สตรีตั้งครรภ์มีทัศนคติที่ดีต่อการตั้งครรภ์และมีความมั่นใจต่อการคลอด
3    สตรีตั้งครรภ์มีสมรรถภาพร่างกายที่พร้อมและเหมาะสมต่อการคลอด
4    เป็นต้นแบบของโครงการให้ความรู้แก่สตรีตั้งครรภ์โดยวิธีฝึกปฏิบัติในการออกกำลังกายดาวโหลดเอกสารโครงการ


[<] กลับ