ผลของโปรแกรมลดน้ำหนักในผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล


เรื่อง    ผลของโปรแกรมลดน้ำหนักในผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล


ประเภทของโครงการ/กิจกรรม
     (   ) การสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
     (   ) การสร้างเสริมสุขภาพของประชานทั่วไป
     (   ) การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้นำเสนอผลงานหลัก  น.ส. วันเพ็ญ    แสงสงวน      หน่วยงาน  ตึกธนาคารกรุงเทพชั้น 1
โทร 02-2564121         เบอร์มือถือ  089-9674272


เริ่มนำโครงการมาใช้ตั้งแต่
เดือน กรกฎาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน

ผลของโปรแกรมลดน้ำหนักในผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล


หลักการและเหตุผล

ปัญหาโรคอ้วนในผู้ป่วยจิตเวช    สาเหตุหนึ่งมาจากอาการข้างเคียงของยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่   (Atypical antipsychotisc drugs) ที่มีผลให้ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น เมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารปริมาณมาก และประกอบกับมีอาการทางจิตทำให้ควบคุมตนเองได้น้อย ให้การดูแลในการจำกัดปริมาณอาหารได้ยาก ทำให้มีปัญหาโรคทางกายตามมา เช่น โรคเบาหวาน ความดัน เป็นต้น ในด้านจิตใจผู้ป่วยจะขาดความมั่นใจ แยกตัวออกจากสังคม มีผลเสียต่อทักษะการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมลดน้ำหนักที่มีผลต่อการลดน้ำหนักในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

รายละเอียดการดำเนินการ กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 52 คน เข้าโครงการวิจัยตามเกณฑ์การคัดเลือกด้วยความสมัครใจ เมื่อผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน  ผู้ป่วยจะได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และคำนวณค่า  BMI ถ้าค่า  BMI ≥ 23 ผู้ป่วยและญาติจะได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก   พยาบาลเจ้าของไข้จะเป็นผู้พิจารณาการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆของโปรแกรมตามความเหมาะสมกับลักษณะอาการผู้ป่วย  ซึ่งกลุ่มกิจกรรมจะเน้นการให้ความรู้และการปฏิบัติด้านอาหารและการออกกำลังกายเป็นหลัก   เมื่อผู้ป่วยมีการรับรู้ ความคิด การตัดสินใจ เข้าสู่ภาวะปกติ พยาบาลเจ้าของไข้และผู้ป่วย จะร่วมกันบันทึกแบบวิเคราะห์ตนเองด้านอาหารและการออกกำลังกาย   ( self analysis diet - exercise )  และตั้งเป้าหมายกำหนดน้ำหนักที่ต้องการร่วมกัน  เพื่อปรับพฤติกรรมและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ  ในทุกสัปดาห์ผู้ป่วยจะได้รับการชั่งน้ำหนัก(body weight) วัดความยาวรอบเอว (waist size) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล


ผลการดำเนินการ  ผลการศึกษาพบว่า
1.น้ำหนักของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าร่วมโครงการ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าโปรแกรม  เท่ากับ 71.30 และ 69.75 ตามลำดับ
2.ค่าดัชนีมวลกาย  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าโปรแกรม  เท่ากับ 26.79 และ 26.18 ตามลำดับ
3.ในทำนองเดียวกัน  ค่าความยาวรอบเอว  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าโปรแกรม  เท่ากับ 86.87 และ 86.13 ตามลำดับ

ซึ่งอธิบายได้ว่า โปรแกรมลดน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่สร้างขึ้น สามารถลดน้ำหนักของผู้ป่วยลงได้จริง   จากการติดตามดูแลใกล้ชิด (coaching) ของพยาบาล การให้ความรู้ การสอน และการให้คำแนะนำ การใช้พลังกลุ่ม ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลดน้ำหนักลงได้ตามเป้าหมาย  
 ดาวโหลดเอกสารโครงการ


[<] กลับ