หุ่นฟิต พิชิตโรค


เรื่อง หุ่นฟิต   พิชิตโรค

ประเภทของโครงการ/กิจกรรม
(   )  การสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
(   )  การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไป
(  )  การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา   สภากาชาดไทย

ผู้นำเสนอผลงานหลัก  นางสาวอนงค์นาฏ   เชี่ยวชาญ  หน่วยงาน โภชนาการ   
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา   สภากาชาดไทย  โทร.  038 -  320200  เบอร์มือถือ  0812091819
เริ่มนำโครงการมาใช้ตั้งแต่   เดือนกุมภาพันธ์   -  เมษายน  พ.ศ.  2552

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี   ณ  ศรีราชา สภากาชาดไทย

กิจกรรม   หุ่นฟิต    พิชิตโรค  

   
1.  หลักการและเหตุผล
ฝ่ายโภชนาการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา  มุ่งหวังในการสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการที่ถูกต้อง  สามารถนำความรู้และประสบการต่างๆ  ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตนเอง  ทั้งยังอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย


2.  วัตถุประสงค์     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.มีความตระหนักถึงผลเสียของความอ้วนที่ส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ
2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง
3.นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจนสามารถลดน้ำหนักตัวลงได้
 
3.  รายละเอียดของการดำเนินการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่  1  โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก
1.1  วัดมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมันของร่างกายโดยใช้เครื่อง  Karada  Scan  เพื่อประเมินความต้องการพลังงานและการออกกำลังกายที่เหมาะสม   สัปดาห์ละ  1  ครั้ง
1.2  ควบคุมอาหาร  โดยการบันทึกการรับประทานอาหารทุกมื้อ   นำมาคำนวณพลังงานที่ได้รับ/วัน   และรับคำแนะนำจากนักโภชนาการอย่างต่อเนื่อง
1.3  บันทึกการออกกำลังกาย  โดยต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ  3  ครั้งๆ ละ  30  นาที 
กิจกรรมที่  2  จัดทำสัดส่วนรายการอาหารแลกเปลี่ยน   เทียบกับเมนูอาหารประจำวันของฝ่ายโภชนาการ  
กิจกรรมที่  3  จัดทำเมนูอาหารควบคุมน้ำหนัก
กิจกรรมที่  4  การออกกำลังกาย
-  เดิน      -   ปั่นจักรยานไฟฟ้า
-  วิ่ง      -  วิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า
-  กระโดดเชือก      -  ยืด                          - เหยียดร่างกาย/โยคะ
-  เต้นแอโรบิค 
กิจกรรมที่  5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน  การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม  ฯลฯ  โดยนักโภชนาการทุกวันพฤหัสบดี

4.ผลของการดำเนินการ/กิจกรรม
1. เดือนที่  1-2   (กุมภาพันธ์  -  มีนาคม  52) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100%  สามารถควบคุมน้ำหนักและสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ  0.6 - 4  กิโลกรัม ในระยะเวลา  1-2  เดือน  มวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น  จากการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง  ไขมันสะสมลดลง
2.  เดือนที่  3  (เมษายน)  ประมาณ  40%  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้อย่างต่อเนื่องและสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ  1-2  กิโลกรัม (6  คน)  ประมาณ 40% น้ำหนักกลับเพิ่มขึ้นเท่าเดิม (6  คน) ประมาณ 13% ไม่มีการติดตามผลการควบคุมน้ำหนัก (2  คน) และประมาณ 6.67%  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ติดตามผลการควบคุมน้ำหนักมีภาวะตั้งครรภ์  (1  คน)

 ดาวโหลดเอกสารโครงการ


[<] กลับ