ค่ายลดความดันโลหิตสูง


โครงการ ค่ายลดความดันโลหิตสูง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
•หน่วยสุขศึกษา   ฝ่ายผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
•สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด   ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มาของโครงการ

            ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่มีคนจำนวนมากเป็นโรคนี้  โดยร้อยละ 90-95  มักไม่ทราบสาเหตุ  ส่วนใหญ่เชื่อว่ามีปัจจัยเสี่ยงจากการละเลยวิถีการดำเนินชีวิตของการมี สุขภาพที่ดี กรรมพันธุ์ และความเสื่อมของร่างกายตามอายุขัยของบุคคล  นอกจากนั้นความดันโลหิตสูงเป็น 1  ใน  3 อันดับแรกของโรคที่ตรวจพบ    ในแต่ละปีจึงมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวนมากขึ้น   และยังเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตฉับพลัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะสุขภาพ  คุณภาพชีวิต  รวมทั้งการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว  และองค์กรต้นสังกัด
ดังนั้นการจัดค่ายลดความดันโลหิตสูง  จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพระบบการบริการสุขภาพและพัฒนาทักษะการเสริมพลังศักยภาพ การดูแลตนเอง  เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการส่งเสริมวิถีชีวิตประจำวันให้ เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี   และสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเป้าหมายได้ในระยะยาว รวมทั้งลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาพฤติกรรมในวิถีชีวิตประจำวันสู่การมีภาวะสุขภาพที่ดี  และมีทักษะในการดูแลสุขภาพโดยมุ่งเน้นให้สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ อยู่ในระดับเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อสร้างเสริมความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
3.เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพของผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง

รูปแบบการดำเนินงาน
1.   ประชาสัมพันธ์โครงการ   และเปิดรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีความดันโลหิตสูงและรับการรักษาที่รพ.จุฬาลงกรณ์
2. การประเมินสภาวะสุขภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
3.   ดำเนินกิจกรรมค่าย  1 วัน  และจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในฐานต่างๆ ดังนี้ 
•กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง  เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องและความตระหนักในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค
•ฐานเดินเร็ว ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายที่สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย  เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม
•ฐานกินให้เป็น ฝึกปฏิบัติการบริโภคอาหารพิชิตความดันโลหิตสูง  เป็นอาหารสุขภาพและมีปริมาณเกลือที่เอื้อต่อการควบคุมโรค
•ฐานชี่กงและเดินจงกรม   ฝึกปฏิบัติเสริมสมาธิเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลจากภาวะแทรกซ้อน
•ฐานหายใจช้า  ฝึกปฏิบัติการหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆ  มุ่งเน้นการสร้างจิตให้คลายเครียด  
•ฐานปฏิบัติด้านอารมณ์และสังคม  เพื่อเปิดใจกว้างมองโลกในแง่บวก
4. ติดตามและประเมินผล  เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี   และการควบคุมระดับความดันโลหิต   โดยให้ยืมเครื่องวัดความดันโลหิตหมุนเวียนรายละ1 สัปดาห์ และให้วัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านตามเวลาที่กำหนด พร้อมบันทึกผล รวม  2 ครั้ง  ดังนี้
ครั้งที่1 ก่อนการเข้าค่าย
ครั้งที่ 2 หลังการเข้าค่าย 3 เดือน                  
5.  การประเมินผลโครงการ   ภายหลังการเข้าค่าย 3 เดือน เกี่ยวกับการลดระดับของความดันโลหิต และ มีสภาวะสุขภาพดีขึ้น  โดยมีน้ำหนักตัว  รอบเอวและสะโพกลดลง

เครื่องชี้วัดผลลัพธ์
ภายหลังรับการอบรม  กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ลดลงกว่าเดิมอย่างน้อย  2 ม.ม.
ปรอท และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ
จัดกิจกรรมทุก 3-4  เดือน ครั้งละ 1 วัน ระหว่างเวลา  08.00-16.30 น.  และกำหนดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ  จำนวน   60  คน    ได้ดำเนินจัดกิจกรรมค่ายฯ ในปีงบประมาณ 2552   รวม 4  ครั้ง   ดังนี้
•ครั้งที่ 1   วันที่  15  ธันวาคม   2551 
•ครั้งที่ 2   วันที่  10   มีนาคม   2552 
•ครั้งที่ 3   วันที่  25   สิงหาคม   2552 
•ครั้งที่ 4   วันที่   17  พฤศจิกายน   2552  

งบประมาณ      โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   สภากาชาดไทย

ผลการดำเนินงาน  
- พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 58.3 มีระดับความดันโลหิตลดลงกว่าเดิม  2 ม.ม.ปรอท
- มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เอื้อต่อการ   มีสุขภาพดี    โดยพบว่ามีน้ำหนักตัวและค่า BMI ลดลง  ร้อยละ 75   
-  มีรอบเอวลดลงร้อยละ 66.7   และรอบสะโพกลดลงร้อยละ 91.7

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.  เป็นโครงการแบบอย่างของการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน ของผู้ใช้บริการ  บุคลากร และ  ครอบครัวที่มีภาวะโรคเรื้อรัง
2.  ผู้ใช้บริการ   บุคลากรและครอบครัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   และคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และเป็นแบบอย่างของการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องในผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง
 ดาวโหลดเอกสารโครงการ


[<] กลับ