การนับและการบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์โดยวิธีนับถึงสิบ


    ตามบริบทของหน่วยงาน ตึก ภปร. 8 ฝากครรภ์ เป้าหมายการให้การดูแลสตรีตั้งครรภ์ คือ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย กระบวนการที่สำคัญ คือ การส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์มีศักยภาพในการดูสุขภาพทารกในครรภ์

    การดิ้นของทารกในครรภ์มีความสำคัญมาก เป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของทารกในครรภ์ ซึ่งมารดาสามารถรับรู้การดิ้นของทารกได้ ตั้งแต่อายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ ดังนั้นการสอนการนับการดิ้นของทารกในครรภ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมารดาในการดูแลสุขภาพทารก การนับและการบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์ โดยวิธีนับถึงสิบ เป็นวิธีที่ง่ายไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ลดความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ และเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกในครรภ์
[<] กลับ