แม่จ๋า หนูไม่อยากติดเชื้อ..........เอดส์


โครงการ แม่จ๋า  หนูไม่อยากติดเชื้อ..........เอดส์


ประเภทของโครงการ/กิจกรรม
( ✓)  การสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย


ผู้นำเสนอผลงานหลัก    นางจิตรลดา อู่ประสิทธิ์วงศ์  ตึก ภปร. 8  ฝากครรภ์  โทร. 5274 เบอร์มือถือ  081-4045489


เริ่มนำโครงการมาใช้ ตั้งแต่   1  สิงหาคม  พ.ศ. 2550


หลักการและเหตุผล
                 การตั้งครรภ์และมีสุขภาพที่ดี ทั้งมารดาและทารก  เป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของทุกครอบครัว  ดังนั้น  เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ สตรีนั้นจึงมาฝากครรภ์เพื่อจะได้รับการดูแลที่ดี และได้ตามที่ปรารถนาไว้  แต่หากสตรีตั้งครรภ์นั้นทราบว่าตนติดเชื้อเอดส์   ความฝัน  ความหวังอาจพังลง      เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์มีหน้าที่ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ประคับประคองการตั้งครรภ์นั้นให้ถึงปลายทางโดยยึดหลัก      “ ลูกเกิดรอด   ปลอดเชื้อ    แม่ปลอดภัย ” 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
                เพื่อให้ผู้ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์และติดเชื้อเอดส์  ได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ  ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ถูกต้องและทันเวลา เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก

การดำเนินงาน
1.    สตรีตั้งครรภ์ทุกรายที่มาฝากครรภ์ ได้รับการ Pre-Post Counselling
2.    สตรีตั้งครรภ์รายใดติดเชื้อเอดส์ จะให้ข้อมูลการดูแลตนเอง และการรับยาป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกและรับเข้าโครงการ
3.    ตรวจเลือดก่อนเข้าโครงการและดำเนินเรื่องขอยาจากโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกของสภากาชาดไทย
4.    ให้ยาต้านไวรัสตามเวลาที่กำหนด และตรวจเลือดระหว่างการให้ยาจนคลอด
5.    หลังคลอด ให้ยาทารกต่อ 6  สัปดาห์และติดตามผลเลือดของทารก เมื่ออายุ 2  และ  4  เดือน และ  1  ปีครึ่ง
6.    ติดตามสุขภาพของมารดาทุก  6  เดือน

ผลการดำเนินงาน
             -   ทารกทุกรายที่ได้รับการตรวจเลือดอายุ 1  ปีครึ่ง  มีผลเลือดเป็นลบ
             -   มารดาทุกรายมีสุขภาพแข็งแรง

หมายเหตุ    มารดาบางรายขาดการติดต่อ / ติดต่อไม่ได้ดาวโหลดเอกสารโครงการ


[<] กลับ