เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความรู้การดูแลตนเองหลังคลอด


    การดูแลผู้คลอดในห้องคลอด พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญ ตั้งแต่ระยะแรกรับ ระยะคลอด ตลอดจนการดูแลหลังคลอดอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนส่งกลับตึกรักษาหลังคลอด ตลอดเวลาผู้คลอดจะได้รับข้อมูล ความรู้ ข้อแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติตน แต่จากกระบวนการคลอดทำให้ผู้คลอดเกิดความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าและต้องการการพักผ่อน การให้ข้อมูลหลังคลอดอาจถูกลืม หรือไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

    ข้อปฏิบัติในการดูแลตนเองหลังคลอดของโครงการนี้ ได้เน้นถึงความสำคัญของการดูแลมดลูก แผลฝีเย็บ การระมัดระวังการคั่งค้างของปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ เพื่อมีส่วนช่วยส่งเสริมการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ดังนั้นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้การดูแลตนเองหลังคลอด จึงเป็นโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้คลอด เพื่อให้ผู้คลอดสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องที่ตึกรักษาหลังคลอดและที่บ้านต่อไป
[<] กลับ