โครงการเตรียมความพร้อมก่อนคลอด


Good Health for Good Life(สุขภาพดีชีวีมีสุข)


ชื่อหน่วยงาน ห้องคลอด นม.2-คณ.2


หัวข้อโครงการ "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนคลอด"


ผู้รับผิดชอบ    

1. นางสาวทิพวรรณ    ปานขาว    หัวหน้าหอห้องคลอด
2. นางสาวนารีรัตน์    ธรรมสิทธิ์ชัย    ประธานโครงการ
3. นางสุวลี    มีรักษ์    กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ    ฤทธีวีรกูล    กรรมการ
5.นางสาวแขใข    เอมะรักษ์    กรรมการและเลขานุการ


หลักการและเหตุผล

    การคลอดบุตรเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามระยะพัฒนาการที่สำคัญช่วงหนึ่งของสตรี เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ที่เกิดกับตนเองและบุตร อีกทั้งกระบวนการคลอดก่อให้เกิดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะในสตรีครรภ์แรก จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอด เพราะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ถูกแยกจากครอบครัว เสียงร้องจากความเจ็บปวดของผู้อื่น กลิ่นเฉพาะของโรงพยาบาล กิจกรรมทางการแพทย์และพยาบาล การเจาะถุงน้ำคร่ำ และการประเมินความก้าวหน้าของการคลอด ต้องมีการตรวจทางช่องคลอดบ่อยๆ ซึ่งบ่อยครั้งที่สตรีตั้งครรภ์ไม่ได้รับการสอน เพื่อให้มีการเตรียมตัวรับความไม่สุขสบายที่จะเกิดขึ้น


    นอกจากนี้การต้องถูกจำกัดการเคลื่อนไหวอยู่บนเตียง มีสภาพเหมือนผู้ป่วยหนัก ทำให้รู้สึกกังวลและกลัว เพราะคิดว่าตนเองอยู่ในภาวะอันตราย ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเพื่อลดความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ จากการไม่รู้วิธีปฏิบัติตนขณะรอคลอด และขณะคลอด ตลอดจนอาการสำคัญที่ต้องมาโรงพยาบาล ทางห้องคลอดจึงจัดให้มีการเยี่ยมชมห้องคลอดของสตรีตั้งครรภ์และสามี เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนคลอด


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อเจ็บครรภ์จริง
2.เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์สามารถรู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในระยะรอคลอด ระยะคลอด และหลังคลอด และสามารถเผชิญกับการเจ็บครรภ์ได้ดี
3.เพื่อลดความวิตกกังวล ความกลัว ของสตรีตั้งครรภ์และสามีเกี่ยวกับการคลอด
เป้าหมายของโครงการ สตรีตั้งครรภ์แรกที่มีอายุครรภ์ 36 สัปดาห์และสามี ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีตั้งครรภ์ สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อเจ็บครรภ์จริง


ระยะเวลาของโครงการ
  1 เมษายน 2548 – 30 พฤศจิกายน 2548


แผนการดำเนินงาน

การประเมินผลโครงการ      
1.สตรีตั้งครรภ์แรกที่มีอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
2.ความพึงพอใจของสตรีตั้งครรภ์แรกที่มีอายุครรภ์ 36 สัปดาห์และสามี 100%


การดำเนินการต่อเนื่องของโครงการ

ประชุมกรรมการ เม.ย.48 ประธาน
ประชุมวางแผนโครงการและประสานงานกับ ANC เพื่อประชาสัมพันธ์และคัดกรอง ผู้คลอด พ.ค.48 หัวหน้าหอประธาน
ชี้แจงรายละเอียดโครงการกับพยาบาลในห้องคลอด ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกหายใจ เพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวด มิ.ย.48 หัวหน้าหอประธาน
จัดทำสื่อการสอน มิ.ย.48 กรรมการ
นำผู้คลอดจาก ANC เข้าโครงการเยี่ยมชมห้องคลอด ก.ค.-ต.ค.48 กรรมการ
สรุปและประเมินผล พ.ย.48 กรรมการ


    โครงการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดยังคงปฏิบัติต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้สตรีตั้งครรภ์หลังที่อายุครรภ์ 36 สัปดาห์และสามี ที่ไม่เคยมาคลอดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เข้าเตรียมความพร้อมก่อนคลอดด้วย


เอกสารแนบ
แผ่นพับการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนคลอด
 ดาวโหลดเอกสารโครงการ


[<] กลับ