ผลของการให้ความรู้ผ่านสื่อซีดีการ์ตูนต่อพฤติกรรมในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ


เรื่อง ผลของการให้ความรู้ผ่านสื่อซีดีการ์ตูนต่อพฤติกรรมในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ที่ลิ้นหัวใจในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด


ประเภทของโครงการ การสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย


ผู้นำเสนอผลงานหลัก นางสาว รวีพรรณ  เลขะวิพัฒน์  หอผู้ป่วย สก ชั้น 6
โทร 4906 , 5306 เบอร์มือถือ  089-1836294


หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์  การรักษา  และการผ่าตัดได้พัฒนาขึ้นจนสามารถช่วยให้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรอดชีวิต และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น  และผลจากการทำผ่าตัดรักษาที่ดีขึ้นนี้ทำให้อุบัติการณ์ของการเกิดการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ (Infective  Endocarditis , IE) เพิ่มมากขึ้นสาเหตุหลักเกิดจากการ  ดูแลสุขภาพในช่องปากที่ไม่ดีพอทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก (British  Dental  Journal, 12  July  2008) หลังจากนั้นจากจึงเกิด IE ตามมา  แม้ว่า  IE  จะเป็นโรคที่พบน้อย  แต่เป็นโรคที่รุนแรง ต้องการรักษาเป็นเวลานานคือประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อผู้ป่วย  อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสูญเสียทางเงินในการรักษาเป็นจำนวนมาก  เกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 10 – 25 (ภัทรวดี  ผลฉาย, 2534 :48) ดังนั้นการป้องกันจึงดีกว่าการรักษา โดยหากเราต้องการลดอุบัติการณ์ของการเกิด IE  ที่ง่ายและดีที่สุดคือการเน้นให้ผู้ดูแล และผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจพิการกำเนิดเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปากและฟันเพื่อลดโอกาสที่เชื้อจะผ่านเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ป่วย ดังนั้นจึงได้จัดทำสื่อซีดีการ์ตูนนี้ขึ้นเพื่อแนะนำ พฤติกรรมในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจให้กับผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด


วัตถุประสงค์ของโครงการ
    เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมในการดูแลตนเองในการป้องกันการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจในผู้ป่วยวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดระหว่างก่อนและหลังการดูซีดีการ์ตูน


รายละเอียดของการดำเนินการ
1. ให้ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 9-12 ปี ตอบแบบสัมภาษณ์เรื่อง “พฤติกรรมในการดูแลตนเองในการป้องกันการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจในผู้ป่วยวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด” และผู้ดูแลเด็กวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีอายุ 6-8 ปี ตอบแบบสังเกตพฤติกรรมในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจในผู้ป่วยวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Pre-test) หลังจากนั้นเปิดซีดีการ์ตูนเรื่อง  “Anny ผจญภัย” ตอน ท่องโรค IE”ให้ผู้ป่วยดูแล้วแจกซีดีให้ผู้ป่วยกลับบ้าน พร้อมทั้งขอเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านหรือเบอร์มือถือ
2. หลังจากที่ผู้ป่วยตอบแบบสัมภาษณ์หรือผู้ดูแลตอบแบบสังเกตพฤติกรรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้ทำจึงโทรศัพท์ไปที่บ้านเพื่อให้ตอบแบบสัมภาษณ์หรือแบบสังเกตพฤติกรรม (Post-test) ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ Pre-test  
เริ่มนำโครงการมาใช้ตั้งแต่   15 มีนาคม 2553


ผลของการดำเนินการ
    ผู้ป่วยวัยเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดทั้งหมดจำนวน 5 รายมีคะแนนพฤติกรรมในการดูแลตนเองในการป้องกันการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจภายหลังการดูซีดีการ์ตูนเพิ่มมากขึ้น
 ดาวโหลดเอกสารโครงการ


[<] กลับ