โครงการห้องน้ำน่าดูหนูชอบอาบน้ำ


เรื่อง โครงการห้องน้ำน่าดูหนูชอบอาบน้ำ


ประเภทของโครงการ/กิจกรรม
(    ) การสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
(    ) การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไป
(    ) การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผู้นำเสนอผลงานหลัก
นางสุทธินี   ประภาสะโนบล  หน่วยงาน    สก  14  เสาวภา
โทร  4954  5334   เบอร์มือถือ 081-1030390


เริ่มนำโครงการมาใช้ตั้งแต่    มกราคม  2553

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ/กิจกรรม
    ผิวหนังคนเรานั้นเป็นด่านป้องกันเชื้อโรคด่านแรกของร่างกายมีส่วนสำคัญในการช่วยปกป้องเชื้อโรคต่างๆไม่ให้ผ่านเข้าสู่ร่างกาย    ซึ่งผิวหนังของคนเรานั้นโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลา  โดยจะมีเซลล์แบคทีเรียนับเป็นล้านๆเซลล์ปรากฏในบริเวณผิวหนัง ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้มีโอกาสก่อให้เกิดโรคกับคนเราได้ถ้าร่างกายมีบาดแผล รอยถลอกฉีกขาด  หรือการดูแลทำความสะอาดร่างกายไม่ดีพอ   จากการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ . 2544 พบว่ากลุ่มเด็กวัยเรียนและยาวชนจำนวน  17.022   ล้านคน   คิดเป็น  ร้อยละ 27.4   ของประชากรทั้งประเทศ  พบปัญหาการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดีก่อให้เกิดโรค เหา เกลื้อน กลาก   ในอัตราร้อยละ  5.9,  6.0  และ  0.3 ตามลำดับ   ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการสร้างให้เกิดการตระหนักเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของผิวหนังตนเอง     ซึ่งเด็กในวัยเรียนจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการมากขึ้นสามารถจัดการในการดูแลตนเองมากขึ้น  ซึ่งแฟคโต (Facteau, 1980:145-147)  กล่าวว่าเด็กวัยนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  โดยการให้ความรู้และเหตุผลจะทำให้เด็กสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ให้ผลดีต่อสุขภาพตนเอง


หอผู้ป่วยสก 14  เสาวภา  เป็นหน่วยงานกุมารศัลยกรรมซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมการทำความสะอาดผิวหนังของร่างกายเด็กสำหรับการผ่าตัด เพื่อช่วยในการลดการติดเชื้อแผลผ่าตัด  ทำให้หน่วยงานมองเห็นถึงความสำคัญในการเริ่มต้นของการสร้างแรงจูงใจผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงกลับบ้าน    โดยกระตุ้นผู้ป่วยเด็กให้เกิดความรู้สึกสนุกมีความสุขและมีความต้องการ ชอบในการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย  ทั้งนี้ในการปลูกฝังการสร้างทัศนคติที่ดีควรเริ่มสอนให้ตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้เกิดนิสัยรักความสะอาดและนำไปสู่สภาวะสุขภาพอนามัยที่ดีในอนาคต 


วัตถุประสงค์ของโครงการ    เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนดูแลสุขภาพอนามัยทำความสะอาดร่างกายของตนเอง 

รายละเอียดของการดำเนินงาน/กิจกรรม

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์
การดำเนินการ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.การวางแผน - เพื่อให้ถูกต้องตรงตาม วัตถุประสงค์ 1.หัวหน้าหอจัดประชุมบุคลากร
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
1 - 13 ก.พ.53 นางสุทธินี
2.การเตรียมการ -เพื่อความพร้อมในการจัดทำโครงการ 1.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.ร่วมจัดทำแนวทางปฏิบัติและสื่อการสอน
3.ประสานสวัสดิการหอผู้ป่วย ขอยืมเบิกงบประมาณในการจัดทำ
14-28 ก.พ.53 นางสุทธินี
น.ส.สถิรดี
น.ส.อริสา
3.การดำเนินการตามแนวทาง -เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการกระตุ้นและจูงใจ 1.ติดป้ายรณรงค์,จัดเตรียม CD ให้ความรู้
2.จัดทำรูปเล่มสื่อความรู้
3.จัดซื้อและออกแบบติดสติ๊กเกอร์ลวดลายสวยงามบนกระจก
1-20 มี.ค.53 น.ส.อริสา
นางณัฐภา
4.ขั้นสรุปและ ประเมินผล เพื่อประเมินและวิเคราะห์ 1.ติดตามประเมินตามตัวชี้วัด
2.สรุปผลการดำเนินการ
21-31 มี.ค.53 นางสุทธินี
น.ส.อริสา

 

ผลของการดำเนินการ/กิจกรรม
1. ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยทำความสะอาดร่างกายของตนเองครบ 100 %
2. คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยทำความสะอาดร่างกาย ของเด็กวัยเรียน > 90   %ดาวโหลดเอกสารโครงการ


[<] กลับ