ดาวน์โหลด

เอกสารโครงการ ยืดเส้น ยืดสาย ระหว่างตั้งครรภ์

สำหรับสตรีตั้งครรภ์ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เช่น ปัสสาวะบ่อย หรือบางครั้งกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่ เคลื่อนไหวไม่สะดวก ปัญหาเหล่านี้จะลดลง เมื่อสตรีตั้งครรภ์มีความพร้อม ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เอกสารโครงการ แม่จ๋า หนูไม่อยากติดเชื้อ..........เอดส์

การตั้งครรภ์และมีสุขภาพที่ดี ทั้งมารดาและทารก  เป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของทุกครอบครัว  ดังนั้น  เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ สตรีนั้นจึงมาฝากครรภ์เพื่อจะได้รับการดูแลที่ดี และได้ตามที่ปรารถนาไว้  แต่หากสตรีตั้งครรภ์นั้นทราบว่าตนติดเชื้อเอดส์   ความฝัน  ความหวังอาจพังลง      เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์มีหน้าที่ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ประคับประคองการตั้งครรภ์นั้นให้ถึงปลายทางโดยยึดหลัก      “ ลูกเกิดรอด   ปลอดเชื้อ    แม่ปลอดภัย ”

เอกสารโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนคลอด

การคลอดบุตรเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามระยะพัฒนาการที่สำคัญช่วงหนึ่งของสตรี เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ที่เกิดกับตนเองและบุตร อีกทั้งกระบวนการคลอดก่อให้เกิดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะในสตรีครรภ์แรก จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอด เพราะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ถูกแยกจากครอบครัว เสียงร้องจากความเจ็บปวดของผู้อื่น กลิ่นเฉพาะของโรงพยาบาล กิจกรรมทางการแพทย์และพยาบาล การเจาะถุงน้ำคร่ำ และการประเมินความก้าวหน้าของการคลอด ต้องมีการตรวจทางช่องคลอดบ่อยๆ ซึ่งบ่อยครั้งที่สตรีตั้งครรภ์ไม่ได้รับการสอน เพื่อให้มีการเตรียมตัวรับความไม่สุขสบายที่จะเกิดขึ้น

เอกสารโครงการ การสร้างเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดระดู ตึก ภปร7

จากบริบทของหน่วยงาน ภปร7 มุ่งมั่นให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้านนรีเวชกรรมและวางแผน ครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตนแก่สตรีวัยหมดระดู อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็วเป็นระบบ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ และพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อสร้างนวัตกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

1