แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ

โปรดคลิกเลือกข้อที่ตรงกับตัวท่านและเติมข้อความให้ตรงตามความเป็นจริง


ความดันโลหิต

ฉันไม่ได้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีในแต่ละอาทิตย์
ฉันหรือคนในครอบครัวของฉันเป็นโรคความดันโลหิตสูงระบุ(ใคร?)