ทำเนียบสร้างเสริมสุขภาพสตรีและสตรีมีครรภ์

เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลหญิงที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) เป็นความผิดปกติของเมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรตที่พบขณะตั้งครรภ์ มักพบในไตรมาศที่ 2–3 ของการตั้งครรภ์ อาจส่งผลต่อทารกคือเกิดการแท้งหรือความพิการแต่กำเนิด เด็กตัวโต คลอดก่อนกำหนดหรือทารกตายคลอด ในขณะที่ผลต่อมารดาคืออาจเกิดครรภ์เป็นพิษ ตลอดจนเสียชีวิตจากภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบขณะตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 50 จากการรวบรวมจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตั้งแต่เดือน มกราคม – สิงหาคม 2552 พบร้อยละ 21 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด และพบว่าหญิงที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์หลายรายมักมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดแก่ตนเองและทารกในครรภ์ ทำให้มีการควบคุมอาหารมากเกินไป ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำหนักตัวลดหรือน้ำหนักตัวไม่ขึ้นตามเกณฑ์ หน่วยพัฒนาสุขภาพ ภปร 8 ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนาแนวทางการดูแลหญิงที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เพื่อช่วยให้หญิงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ เหมาะสม สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในเกณฑ์ที่ปลอดภัย ขณะที่น้ำหนักตัวต้องอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม อันจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานทั้งต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ได้เป็นอย่างดี
[+] อ่านเพิ่มเติม

<< [ 1 ] 2