ทำเนียบสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเด็ก

ผลของการให้ความรู้ผ่านสื่อซีดีการ์ตูนต่อพฤติกรรมในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ การรักษา และการผ่าตัดได้พัฒนาขึ้นจนสามารถช่วยให้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรอด ชีวิต และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และผลจากการทำผ่าตัดรักษาที่ดีขึ้นนี้ทำให้อุบัติการณ์ของการเกิดการติด เชื้อที่ลิ้นหัวใจ (Infective Endocarditis , IE) เพิ่มมากขึ้นสาเหตุหลักเกิดจากการ ดูแลสุขภาพในช่องปากที่ไม่ดีพอทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในช่อง ปาก (British Dental Journal, 12 July 2008) หลังจากนั้นจากจึงเกิด IE ตามมา แม้ว่า IE จะเป็นโรคที่พบน้อย แต่เป็นโรคที่รุนแรง ต้องการรักษาเป็นเวลานานคือประมาณ 4-6 สัปดาห์ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อผู้ป่วย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสูญเสียทางเงินในการรักษาเป็นจำนวนมาก เกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 10-25 (ภัทรวดี ผลฉาย, 2534 :48) ดังนั้นการป้องกันจึงดีกว่าการรักษา โดยหากเราต้องการลดอุบัติการณ์ของการเกิด IE ที่ง่ายและดีที่สุดคือการเน้นให้ผู้ดูแล และผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจพิการกำเนิดเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพ อนามัยในช่องปากและฟันเพื่อลดโอกาสที่เชื้อจะผ่านเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ ป่วย ดังนั้นจึงได้จัดทำสื่อซีดีการ์ตูนนี้ขึ้นเพื่อแนะนำพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจให้กับผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหัวใจ พิการแต่กำเนิด
[+] อ่านเพิ่มเติม

โครงการห้องน้ำน่าดูหนูชอบอาบน้ำ

หอผู้ป่วยสก 14 เสาวภา เป็นหน่วยงานกุมารศัลยกรรมซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมการทำความสะอาดผิว หนังของร่างกายเด็กสำหรับการผ่าตัด เพื่อช่วยในการลดการติดเชื้อแผลผ่าตัด ทำให้หน่วยงานมองเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้และเหตุผลซึ่งจะช่วยให้ เด็กสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ให้ผลดีต่อสุขภาพตนเอง จึงเริ่มต้นสร้างแรงจูงใจผู้ป่วยเด็กในวัยเรียนซึ่งเป็นวัยที่มีความพร้อมใน สำหรับการเรียนรู้เรื่องนี้ โดยกระตุ้นผู้ป่วยเด็กให้เกิดความรู้สึกสนุก มีความสุข มีความต้องการ และชื่นชอบการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย อันเป็นการปลูกฝังสร้างทัศนคติที่ดีตั้งแต่วัยเด็กและก่อเกิดนิสัยรักความ สะอาด การเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองขณะอยู่ในโรงพยาบาลเช่นนี้จะ สามารถส่งผลต่อเนื่องไปถึงเมื่อกลับบ้าน และนำไปสู่สภาวะสุขภาพอนามัยที่ดีในอนาคต
[+] อ่านเพิ่มเติม

สร้างเสริมการดูแลสุขภาพในช่องปาก ในเด็กอายุ 6- 12 ปี

เด็กวัยเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการทำความสะอาดในช่องปากเพื่อช่วยลดการติด เชื้อ และจากการศึกษาพบว่าเด็กอายุ 6 – 12 ปี ร้อยละ 80 มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก คือฟันผุและเหงือกอักเสบเป็นส่วนมาก ทางหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค และลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ 50 โดยเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยเด็กอายุ 6- 12 ปี กิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการนี้จะช่วยให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและสามารถทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อกลับบ้านแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่สภาวะสุขภาพอนามัยที่ดี ตรงตามเป้าหมายของการพัฒนาสาธารณสุขในปัจจุบัน
[+] อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของลำไส้และทวาร

โครงการนี้ต้องการให้ความรู้และฝึกทักษะในการจัดการเพื่อดำรงชีวิตตามวิถี ทางที่ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้ผู้ปกครองและญาติช่วยกันดูแลผู้ป่วย ( family center) ในการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (develop personal skills) เป็นการ empowerment ให้ครอบครัวสามารถควบคุมภาวะสุขภาพได้ด้วยตนเองมากขึ้น เนื่องจากการสำรวจพบว่าผู้ป่วยที่ต้องกลับมารับการดูแลแลรักษาซ้ำจากการที่ ไม่ได้รับการส่งเสริมด้วยภาวะการตีบตันของลำไส้และทวารหนัก หรือภาวะการมี อุจจาระคั่งค้าง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลขาดความมั่นใจในการดูแลผู้ ป่วยหลังผ่าตัด หรือขาดความร่วมมือจากผู้ป่วยเนื่องจากความกลัว ขณะกลับไปอยู่ที่บ้าน ดังนั้นการให้คำแนะนำ สอน สาธิต และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นเพื่อลดความกลัวในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการ รักษา (Therapeutic play) รวมถึงให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาในการเตรียม จำหน่าย โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นเพื่อลดความกลัวในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการ รักษา (Therapeutic play) เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจให้เกิดความมั่นใจ และลดความวิตกกังวลของผู้ปกครอง รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย ส่งเสริมการดูแลตนเองและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย สามารถปฏิบัติชีวิตประจำวันได้ตามปติ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
[+] อ่านเพิ่มเติม

1