ทำเนียบสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป

ผ่อนใจคลายเครียด

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความชลมุวุ่นวาย ในชีวิตประจำวันจึงมีแต่ความสับสน เร่งรีบ ส่งผลทำให้เกิดความเครียด แต่ในความสามารถของบุคคลที่จะจัดการความเครียดนั้นมีความแตกต่างกัน เพราะความสามารถขึ้นอยู่กับการพัฒนาตนเองเพื่อปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ ความเครียดของบุคคลจึงยังมีให้พบอยู่ได้ในชีวิตประจำวัน การฝึกสมาธิโดยการฝึกหายใจ โดยเฉพาะการหายใจอย่างช้าๆ จึงเป็นเทคนิคการเชื่อมทางด้านร่างกายและจิตใจให้เข้าหากัน ทำให้เกิดกระบวน การจัดระบบการทำงานของระบบประสาทและสมองส่วนต่างๆ ทำให้เกิดสมาธิ ดังนั้นการฝึกสมาธิโดยการหายใจช้าจึงเป็นเทคนิคหนึ่งซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความ เครียด เนื่องจากจะทำให้มีสติ เกิดปัญญา และเมื่อปฏิบัติเป็นประจำจะส่งผลทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ด้วยเหตุนี้เองตึกธนาคารกรุงเทพชั้น 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ ผ่อนใจคลายเครียดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และรณรงค์ให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากกว่าการรักษาเพื่อให้บุคลากรได้มี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นต่อไป
[+] อ่านเพิ่มเติม

1