ทำเนียบโครงการตรวจสุขภาพ

การพัฒนารูปแบบการตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีนโยบายด้านการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรของหน่วยงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ทั้งนี้เพื่อการตรวจค้นหาความผิดปกติต่อสุขภาพตั้งแต่เริ่มแรก และเพื่อการสร้างความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งเป็นการแสดงความห่วงใยและสร้างขวัญกำลังใจให้กับของบุคลากร อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสุขภาพประจำปียังมีรายการการตรวจที่ยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยง ต่อสุขภาพที่แท้จริงของบุคลากรแต่ละคน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงทั้งต่อปัญหาสุขภาพโดยทั่วไป และปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงานและ จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มารับการตรวจสุขภาพในแต่ละปี ยังมีอัตราความครอบคลุมเพียง ร้อยละ 66.76 ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสุขภาพประจำปีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ทั้งกลุ่มบุคลากรในสังกัดสภากาชาดไทย และบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตึก ภปร. 2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์สร้างเสริมสุขภาพแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ การพัฒนารูปแบบการตรวจสุขภาพประจำปี” ขึ้น
[+] อ่านเพิ่มเติม

1