ทำเนียบฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

หุ่นฟิต พิชิตโรค

ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มุ่งหวังในการสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ให้เกิดการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้และประสบการต่างๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตนเอง ทั้งยังอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
[+] อ่านเพิ่มเติม

1