ทำเนียบสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร โดยการออกกำลังกาย

สุขภาพกาย จิต ดี ชีวีมีสุข

การมีสุขภาพร่างการที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นความปรารถนาของทุกคน ผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน หน่วยจ่ายกลางมีบุคลากร 60 คน พยาบาล 3 คน ผู้ช่วยพยาบาล 4 คน ช่างเครื่องกล 3 คน เจ้าหน้าที่พยาบาล 28 คน เจ้าหน้าทีธุรการ3 คน และลูกจ้างประจำ 19 คน ให้บริการจัดทำเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และรับ – ส่ง ให้กับหอผู้ป่วย มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากการสัมผัสกับอุปกรณ์เครื่องมือปนเปื้อนที่ใช้แล้วจากหอผู้ป่วย การยกอุปรณ์หนักขึ้นชั้นเก็บ และการเข็นรถรับ-ส่ง อุปกรณ์น้ำหนัก 1000- 1200 กิโลกรัม/เที่ยว มีความเครียดในการงาน เร่งรีบให้ทันตามเวลาที่กำหนดและเป็นงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ การยืนและก้มนานๆ เป็นท่าที่ทำซ้ำๆ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ตระหนักในเรื่องการดูแลตนเอง และการเสริมสร้างสุขภาพ พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้ออกกำลังกาย จากผลการตรวจสุขภาพ เมื่อปี 2548 มีเจ้าหน้าที่ความดันโลหิตสูง 15 ราย ไขมันในเลือดสูง 19 ราย น้ำตาลในเลือดสูง 2 ราย และมีภาวะโรคเบาหวานที่ได้รับการรักษาอยู่ 4 รายเห็นได้ว่าบุคลากรมีความเสี่ยงในด้านสุขภาพมากขึ้น หากบุคลากรกลุ่มนี้ไม่เข้าใจและไม่ใส่ใจในการดูแลตนเอง มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังในอนาคตและมีผลต่อประสิทธิภาพการ ทำงาน หน่วยจ่ายกลางเห็นความสำคัญของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในเรื่องการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
[+] อ่านเพิ่มเติม

1