ทำเนียบโครงการสร้างเสริมสุขภาพฝ่ายผู้ป่วยนอก

ค่ายลดความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่มีคนจำนวนมากเป็นโรคนี้ โดยร้อยละ 90-95 มักไม่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เชื่อว่ามีปัจจัยเสี่ยงจากการละเลยวิถีการดำเนินชีวิตของการมี สุขภาพที่ดี กรรมพันธุ์ และความเสื่อมของร่างกายตามอายุขัยของบุคคล นอกจากนั้นความดันโลหิตสูงเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของโรคที่ตรวจพบ ในแต่ละปีจึงมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวนมากขึ้น และยังเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตฉับพลัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และองค์กรต้นสังกัด ดังนั้นการจัดค่ายลดความดันโลหิตสูง จึงเป็นการพัฒนาคุณภาพระบบการบริการสุขภาพและพัฒนาทักษะการเสริมพลังศักยภาพ การดูแลตนเอง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการส่งเสริมวิถีชีวิตประจำวันให้ เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเป้าหมายได้ในระยะยาว รวมทั้งลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค
[+] อ่านเพิ่มเติม

1